Roi Kaufman

Roi Kaufman

Vice President Growth
Kaltura